EXIT2022

EXIT 2022 – Blekinge Tekniska Högskola

Idag har jag haft det stora nöjet att besöka den examensutställning som studenterna på programmet Digital Ljudproduktion vid Blekinge Tekniska Högskola har ordnat. Sedan i vintras har vi haft kontakt med Sixten Hauffman och Simon Tinggren som vigt sitt examensarbete åt att undersöka hur man kan ljudberika kontorsmiljöer på ett hälsosamt och estetiskt tilltalande sätt. Den typen av kunskap kan till exempel användas för att åstadkomma akustisk maskering så att överhörningen mellan arbetsplatser minskar. Traditionellt brukar maskerande ljud bestå av brus, ventilationsbuller eller musik. Simon och Sixten har visat att det finns fler sätt att skapa hälsosamma och behagliga ljudmiljöer på. Det har varit intressant att följa deras process och en ren njutning att lyssna på resultatet! Grattis till examen!

Deras ljudgestaltning Förbud mot ljud med låg magnitud finns att lyssna på här: https://lnkd.in/e3xFzRHQ

 

Tim Näsling
Brekke & Strand Akustik AB

tim@brekkestrand.se
Tel: 0725 17 42 41

Brekkestrand_30_GabrielSkalevik43

Brekke & Strand Akustik – 30 år av akustik i världsklass

Från att driva egna enskilda firmor i slutet av 80-talet till att bygga Nordens största konsultföretag inom akustik har Arild Brekke & Lars Strand lyckats med, inte bara att odla fram de bästa akustikerna, utan också skapa en helt unik företagskultur som attraherar de skickligaste personerna.

Fredagen den 22 oktober var det dukat för fest och firande för de drygt 100 anställda i centrala Oslo.

Företaget har vuxit mycket de senaste 10 åren, främst genom organisk tillväxt och en fusion med Sinus AS 2018. Tillväxten är huvudsakligen ett resultat av att duktiga akustiker vill ingå i ett stort konsultföretag där akustik, buller och vibrationer står i centrum. Vi har nu 8 kontor i de största städerna i Norge och Sverige. Bolaget omsatte 2020 165 miljoner, ett resultat på 23,5 miljoner NOK, vilket utgör en EBITA-marginal på 14,7 procent. Även coronaåret 2020 hade företaget en tillväxt på 8%.

Intresset för en god ljudmiljö i samhället har ökat markant de senaste åren och vi ser en ytterligare ökning framöver och ett ökande kunskapsbehov. Ljudmiljön eller ljudkvaliteten är central för oss människor och forskning visar att en bra ljudmiljö är viktig för hälsan och antalet levnadsår. Framtidsscenarier visar att befolkningen flyttar till städerna, vi vill bo närmare och blir därmed mer bullerpåverkade. Det är svårt att slå dövörat till, därför måste vi bygga bostadsområden och bostäder med bra ljudmiljöer. En bra ljudmiljö är en viktig faktor för trivseln på arbetsplatsen. Det gäller om en sitter i ett kontorslandskap, arbetar inom industrin eller offshore.

”Jag är stolt över att leda ett företag som är så erkänt på marknaden, har så bra medarbetare, en bra arbetsmiljö och som levererar hög kvalitet till våra kunder”, säger vd Frøydis Espedal.

15921401503_a4b35b5111_c

Hållbar ljudmiljö – Varför är det så viktigt?

Det vi beskriver som tystnad är sällan utan ljud. Men vilka ljud är det vi tycker om, vad ger oss återhämtning och vilka är platserna vi återvänder till? Genom att ta reda på det kan vi i planeringen se till att sådana platser finns i vår närmiljö. Det bästa är att mycket forskning redan är gjord, vi vet vad vi behöver göra, vi ska bara sätta igång och göra det mer och oftare.

I artikeln Grönytor för god ljudmiljö av Jens Forssén & Laura Estévez Mauriz, Teknisk akustik, Chalmers finns goda exempel på hur man kan sänka ljudnivå i våra städer och på våra gårdar genom att förse fasader med växtsubstrat och växtlighet. Och exemplen på artiklar och handböcker med handfasta tips för en bättre ljudmiljö är många.

Så, hur förändrar vi dagens fokus vid planeringsärenden: ”Hur klarar vi riktvärdena?” till ”Hur skapar vi en hållbar ljudmiljö?”
Riktvärden är satta för att minska risken att många upplever sig störda av ljud i sin närmiljö. Att ändra fokus till att utöver det skapa miljöer som är naturligt tystare utan bullerskärmar och ha med en tanke i varje byggprojekt och varje planeringsarbete kring hur vi förbättrar ljudmiljön för de som ska vistas där. Det är den springande punkten.

Jag menar att dessa två går hand i hand. Om vi arbetar mot hållbar ljudmiljö i planeringsskedet så har vi oftast även löst problemet med riktvärdena för ljud utan bullerskärmar.

Hur förändrar man buller till ljud? – passiv och aktiv ljuddesign
Ljud kan möjliggöra upplevelser och olika mål kan nås genom aktiv gestaltning av ljudbilden på en plats. En lugn oas i stan där naturen kan avnjutas både genom syn och hörsel inspirerar till rekreation. En lekplats som lyckas överrösta trafikens brus lockar och stimulerar barns lek. Ljudet kan också hjälpa till att skapa trygga utomhusmiljöer. Lämpliga anpassade naturljud kan spelas när man tar ett kliv ut på en plats, genom en gångtunnel eller i ett parkeringshus, så att passager signaleras utan att det känns som oroväckande varningsljud. Det finns hur mycket som helst som kan göras på detta sätt.

Hur förändrar vi ljudmiljön i våra städer?
• Områden utan mänskligt skapat ljud bör sparas – vi får dem inte tillbaka
• Exploatera där det redan låter och skapa nya platser där ljudmiljön upplevs som positiv
• Tänk små steg där varje byggprojekt kan ge en ökad trivsel utan en stor kostnad
• Varje nytt hus kan bidra med ökad ljudabsorption – ta vara på den möjligheten

Vad kan vi göra i planeringen?
• Förskolor/skolor placeras där bullerskydd inte krävs för att uppfylla kraven för pedagogisk verksamhet
• Prata ljuddämpade uteplatser i detaljplaneskede
• Koncentrera trafiken till få gator och vägar och lämna andra områden fria från trafik
• Kartlägg var de ljuddämpade områdena finns
• Skapa utrymmen mellan volymerna som är naturligt ljuddämpade

Kontakta gärna mig om du vill prata mer om vad vi kan göra tillsammans för att förbättra ljudmiljön i våra stadskärnor.

Johanna Carpelan
jca@brekkestrand.se
Tel: 0725-174215

 

Bild: Mathias Barbagallo

brekkestrand

Olika sidor av samma LJUD

Vi menar att ljud är en lika viktig del av vår närmiljö som väggar, tak, gräsytor och ljus. Hur saker låter hänger ihop med det vi ser och tvärs om. Att samarbeta kring detta är lika viktigt för oss som det är att kunna förutspå hur en plats kommer se ut och låta innan den är byggd. Vi vill göra ljud tillgängligt att förstå, utan att du måste vara akustiker. Vi vill lyfta ljudets status från buller till den tillgång som ljud är på alla de platser du tycker om.

LJUDMILJÖ – PSYKISKT OCH FYSISKT
Psykoakustiken berättar om hur människan uppfattar och påverkas av ljud. Rumsakustik är läran om hur ljud beter sig inom ett slutet utrymme. Våra öron är som känsligast för högfrekventa (ljusa) ljud. Där finns bland annat de konsonanter som bär den större delen av informationen i mänskligt tal. Mörka toner, såsom fläktbuller, kan däremot göra det svårare att uppfatta tal. Detta är särskilt tydligt om man har någon form av hörselnedsättning.
På Brekke & Strand kombinerar vi avancerade beräkningsmetoder, bred erfarenhet av olika typer av ljudmiljöer och djup kunskap om hur hörseln fungerar, för att hitta sätt att få rum och platser att låta så bra som de kan, givet sitt användningsområde.

Tankarna går ofta till kyrkor och operahus, men medan vi på Brekke & Strand visserligen har hållit på en hel del med sådant, så är rumsakustik lika aktuellt i skolsalar, restauranger, kontor, gaturum, innergårdar, industrihallar och privatbostäder. I de flesta utrymmen där rumsakustik är viktigt är det ännu viktigare hur vi människor upplever platsen, och vad vi hör och inte hör. Det kan handla om varningssignaler, eller möjligheten till kommunikation och koncentration på samma plats. Eller bara avkoppling.
Eftersom ljudmiljön är viktig för hur ett rum upplevs så har vi kommit att betrakta den som en del av det
arkitektoniska uttrycket.

LJUDMILJÖER STIMULERAR VÅRT SÄTT ATT VARA
Soundscaping syftar till ett positivt förhållningssätt till ljud i vår omgivning. Vi akustiker jobbar ofta med att isolera utrymmen och ta bort oönskat ljud (byggakustik) eller med att utforma ljudfältet i ett rum för att anpassa det efter ett verksamhetsbehov (rumsakustik). Soundscaping kopplar ihop dessa två och flera aspekter av upplevelsen av ljud genom en helhetssyn och utgår istället ifrån hur en viss plats ska låta. Vad som hörs eller inte hörs på en plats kan utgöra skillnaden mellan trygghet och otrygghet. Att inte bara arbeta med att ta bort ljud utan att även tillsätta ljud eller utforma ett rum för att det skall ha en viss klang och inte bara så lite klang som möjligt, det borde vara viktigt i alla rum med ett mänskligt syfte, inte bara i konsertsalar. Om något så borde detta synsätt användas på alla kollektivtrafiknära platser där människor uppehåller sig.

FÖRUTSÄGBARHET – NYTTAN MED ATT KUNNA FÖRUTSPÅ HUR DET KOMMER LÅTA
Med tillgång till marknadsledande beräkningsprogram kan vi erbjuda FEM-baserade multifysikberäkningar. Det innebär att vi har möjlighet att utföra avancerade simuleringar av nya och befintliga ljudmiljöer samt vibrerande föremål genom att koppla strukturdynamik och akustik.

Numeriska beräkningar är speciellt aktuella vid utredning av lågfrekventa ljud och vibrationer där de konventionella verktyg som vanligtvis används av akustiker i byggprojekt-
eringar ofta inte är tillräckliga. Man kan dessutom nå hög grad av detalj i geometrin tack vare CAD-baserad modellering. Typiska tillämpningar kan vara att testa alternativa åtgärdsförslag för att minska lågfrekvent buller eller stödja produktutveckling, beräkna rumsakustiska egenmoder för ett utrymme och bedöma dess betydelse för planerade åtgärder, hur ljudmiljön påverkas i en fabrik om maskiner ges nya placeringar, driftvarvtal förändras eller andra reglertekniska åtgärder införs, geometrier och materialvals påverkan på insatsdämpning i framtida ljuddämpare, optimerad design av vibrationsdämpare för en viss maskin på ett visst bjälklag. Vid framtagande av nya byggsystem inom exempelvis KL-trä är detta kraftfullt som verktyg med fokus på lågfrekvent ljud som är en utmaning i dessa strukturer.

Med hjälp av flera verktyg som samverkar kan vi inte bara förutspå utan även spela upp den beräknade ljudmiljön med ljud och bild för att på ett bättre sätt förmedla olika möjligheter.

Johanna Carpelan
Brekke & Strand Akustik

Hållbar kommun

Hållbar ljudmiljö – hur förändrar man buller till ljud?

Detta pratar Brekke & Strand om under konferensen Hållbar kommun 2021 i samarbete med Nordskiffer AB.

Fasadrenovering och förtätning – en ekonomisk, miljömässig och akustisk utmaning?
Behovet av fasadrenovering är stort runt om i Sverige, inte minst inom allmännyttan. Samtidigt sker på många håll en förtätning i områdena inom miljonprogrammet. Byggnaderna hamnar närmare än varandra, grönytor försvinner och det kan påverka ljudbilden negativt. Går det att hitta fasadmaterial som är ekonomiskt och miljömässigt smarta och samtidigt förbättrar ljudmiljön?
Ta del av expertkunskapen inom området fasadrenovering och akustikbild!

Talare:
Annie Bojing från Nordskiffer och Johanna Carpelan från Brekke & Strand Akustik

Froydis

Årsresultat – Pressmeddelande

Brekke & Strand Akustik visar ett resultat för 2020 på 23,5 miljoner kronor före bonus och en EBIT-marginal på 14,7 procent. Företaget är Nordens största oberoende akustiskmiljö med 113 anställda och en omsättning på 160 miljoner kronor.

Intresset för en bra ljudmiljö i samhället har ökat betydligt de senaste åren, och vi ser en ytterligare ökning i framtiden och ett ökat kunskapsbehov. Ljudmiljön eller ljudkvaliteten är central för oss individer, och forskning visar att en bra ljudmiljö är viktig för hälsan och antalet levnadsår. Framtidsscenarier visar att befolkningen flyttar till städerna, vi kommer att bo tätare och kommer därmed att påverkas mer av buller. Det är svårt att döva örat, så vi måste bygga bostadsområden och bostäder med bra ljudmiljö, säger vd Frøydis Espedal. En bra ljudmiljö är en viktig faktor för välbefinnande på arbetsplatsen, och det gäller oavsett om du sitter i ett kontorslandskap, arbetar inom industrin eller är offshore.

Brekke & Strand är etablerat i 8 av de största städerna i Norge och Sverige. Sinus AS grundades i Kristiansand och Stavanger, och företaget slogs samman med Brekke & Strand Akustik 2018. Sedan dess har företaget expanderat med kontor i Stockholm och Malmö. Samarbete mellan kontoren är viktigt för oss och 2020 mätte vi hur mycket kontoren samarbetar. Över 10% av omsättningen är arbete på andra kontor. Det här är en medveten strategi för att lära av varandra, använda expertkunskap överallt, ha en flexibel kapacitet och lära känna varandra mellan olika avdelningar. Vi kommer att fortsätta att göra detta för att leverera den höga professionella kompetens företaget är känt för.

Jag är otroligt tacksam och stolt över de ansträngningar de anställda har lagt ner, säger Frøydis Espedal. Kundåterkopplingarna vi har fått under året är väldigt bra, vi levererar hög professionell kvalitet till våra kunder och vi är en lösningsorienterad samarbetspartner. Jag är imponerad av kapaciteten och leveransen medarbetarna ger trots hemmakontor större delen av året.

Vi är fortfarande spända över marknadsutvecklingen för 2021, men vi har haft en bra start på året. Vi har en diversifierad projektportfölj inom marknadsområdena bygg, samhälle, industri och energi. Största delen av omsättningen är inom byggprojekt, men med en spridning både inom marknadsområdena och det faktum att vi arbetar tätt över landsgränserna gör att vi är bättre rustade om någon av marknaderna går ner. Men så långt som vi ser framåt i 2021, visar prognoserna att 2021 kommer att bli ett bra år.

Vadstena klosterkyrka

Hur lät det egentligen i Vadstena klosterkyrka på medeltiden?

Brekke & Strand Akustik AB i Malmö (BSA) har stött avdelningen för teknisk akustik på Lunds Tekniska Högskola (LTH) i ett forskningsprojekt som drivs av Uppsala Universitet. Projektet ingår i det relativt heta forskningsområde som kallas för digitala humaniora.

Vadstena var på 1300-talet något så ovanligt (men inte unikt) som ett kloster för både munkar och nunnor, även om de hölls isär. I klosterkyrkan fanns en hög plattform där nunnorna framförde sina hymner, medan munkarna stod nere på golvet. Endast i vesperhymnen Avis Mari Stella sjöng de samtidigt i den birgittinska liturgin, som enligt den heliga Birgittas instruktioner skulle pågå kontinuerligt, dygnet runt i ett officium perpeteum.

Genom avancerade akustiska analyser, utifrån en 3D-modell av 1400-talsversionen av kyrkan, vill forskningsprojektet levandegöra själva klangen av sången och hymnerna på olika platser i kyrkan. Resultatet kommer att ingå i en komplett audio-visuell VR-modell som besökare kan gå omkring i.

Förutom lokalens många komplexa utrymmen och deras olika akustiska egenskaper, måste hänsyn också tas till inredning, närvarande personer och annat som kan påverka rumsklangen. BSA bidrog med licensen av rumsakustiksprogrammet ODEON som är ett känt verktyg för rumsakustiska utredningar av till exempel konstersalar, öppna kontorslandskap, klassrum eller mer speciella projekt som detta.

I LTH’s ekofria kammare spelades en damkör och en herrkör in, som sjöng musikstycken från en vanlig bönestund vid ”sjätte timmen” på en fredag. BSA bidrog med personal med kompetens inom ljudteknik, vilka höll i inspelningen. Även mer subtila ljud, till exempel från tidstypiska kläder och skor, notblad som vänds, hostningar o.s.v. spelades in i labbet för att öka realismen i klangbilden. BSA tog också ansvaret för mixning och leverans av ”rena” och ekofria ljudfiler, som i sin tur ”auraliserades” i den färdiga rumsakustiska 3D-modellen i ODEON.

Nunnornas, munkarnas och tillresta pilgrimers helhetsupplevelse av Vadstena kyrka byggdes på så sätt upp igen, bit för bit, så att alla kan ta del av den – så som det faktiskt lät på 1400-talet.

För mer information kan man kontakta Mathias Barbagallo, som förutom seniorkonsult på BSA är forskare på LTH och har jobbat i detta projekt tillsammans med bland andra Marcin Brycki på BSA.

Artikeln om detta arbete kan läsas här: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/4/1586/htm

Mathias Barbagallo

Identifierad brist i verktyg för beräkning av ljudisolering i byggnader – Examensarbete KTH

Brekke & Strand Akustik har startat ett examensarbete tillsammans med MWL (Ljud och vibrationer) på Kungliga Tekniska högskolan.

Utgångspunkt för examensarbetet är en identifierad brist i verktyg för beräkning av ljudisolering i byggnader. Tillgängliga programvaror bygger på det förenklade antagandet om stela alternativt fritt upplagda knutpunkter mellan byggelement.

Ansatsen för examensarbetet är att genom mätningar av en stor mängd överföringsfunktioner mellan olika utrymmen och våningsplan i en verklig byggnad skapa en ökad förståelse för hur ljud överförs från ett rum till ett annat. Målsättningen är att fastställa knutpunktsdämpningar som bättre representerar verkligheten och därigenom möjliggöra ett bättre predikteringsverktyg.

Två studenter från MWL ska under vårterminen 2021 jobba med detta med hjälp av handledare Ulf Carlsson (KTH) och Mattias Hill (Brekke & Strand Akustik).

ACEX10-21-70 Forutsagbarhet i ljud_ padel kontra tennis

Förutsägbarhet i ljud och störning: skillnaden mellan padel och tennis

Idén till kandidatarbetet Förutsägbarhet i ljud och störning: skillnaden mellan padel och tennis på Chalmers tekniska högskola kommer från Johanna Carpelan (Brekke & Strand Akustik), och genomförs i samarbete med oss.

Under de senaste åren har padel blivit allt mer populärt och många padelbanor har byggts. Utomhusbanor har i flera fall givit upphov till upplevd störning av närboende. När dessa fall utretts har det framkommit att ljud från padelbanor upplevs märkbart mer störande än ljud från tennisbanor vid likvärdiga ekvivalenta ljudnivåer. Gällande riktvärden som bara baseras på uppmätt ljudnivå fångar inte denna effekt. Det är kandidatarbetets mål att genomlysa varför padel upplevs mer störande än tennis och att föreslå en metod för att bedöma denna typ av störning.

Ljudupptagningar gjorda under kandidatarbetet finns att lyssna på nederst i detta inlägg. 

Läs mer om kandidatarbetet här:

Padel – slag i padelbur
Tennis – slag i frifält
Padel – galler, plexiglasträff
Padel – matchspel
Tennis – matchspel: