Svensson

Ljudklassade textilier på vårt Göteborgskontor

Vårt kontor i Göteborg har haft besök av Svensson för att fota våra fina ljudklassade textilier. Artikel och bilder nedan är från deras hemsida.

När Brekke & Strand Akustik skulle skapa en bättre ljudmiljö i sina mötesrum fanns ett tydligt önskemål om att minska brus, samtidigt som man ville ha en flexibel lösning som passade såväl fysiska som digitala möten. Hängande textilier från Svensson visade sig lösa flera önskemål.

Brekke & Strand Akustik i Göteborg är beläget strax öster om tätt trafikerade E6, men i kontorets mötesrum är trafikbruset inget man märker av. Här har man verkat sedan några år tillbaka och med tiden har behovet av flexibla arbetsplatser och mötesrum blivit större. I nya sociala ytor, där man träffas både fysiskt och digitalt, behövdes en bättre ljudmiljö – men det fanns även en önskan om avskärmning för att minska reflektioner från och till kontorslandskapet.

– En stor fördel med hängande textilier är flexibiliteten. Vid behov kan man exempelvis använda textilen för att skärma av mötesrummens stora glaspartier. På det sättet kan de som arbetar i kontorslandskapet behålla sitt fokus utan att störas av ett pågående möte, säger Marius Castberg Bråthen, avdelningsledare i Göteborg och senior akustikkonsult.

För projektet användes Svenssons ljudklassade textilier Tune, Grain och Well. Textilierna valdes ut eftersom de utöver sina ljudklassade funktioner även blev ett uppskattat dekorativt element.

–  Textilierna ger ett snyggt visuellt intryck samtidigt som de bidrar till att förbättra ljudmiljön överlag. I våra mötesrum har vi fått in mycket tyg vilket ger en reglerbar ljudmiljö för olika möten, och vi kan även reglera för ljusinsläpp eller insyn, säger Marius Castberg Bråthen.

Att minska brus och hjälpa personalen som arbetar på kontoret att hitta fokus var såklart det främsta målet, men även de som befann sig på distans skulle visa sig kunna dra nytta av den förbättrade ljudmiljön.

– Ljudmiljön blir behagligare för oss som befinner oss i rummet, men ljudet upplevs faktiskt som bättre och tydligare även hos mottagaren under ett videomöte, säger Marius Castberg Bråthen.

OpenAccessAward2022

”Buller från padelbanor utomhus – En jämförelse mellan padel och tennis” får utmärkelsen Chalmers Open Access Award 2022

Varför upplevs ljud från padelbanor mer störande än ljud från tennisbanor?

I kandidatarbetet ”Buller från padelbanor utomhus – En jämförelse mellan padel och tennis” får vi svar på denna frågeställning. Arbetet har nu fått utmärkelsen Chalmers Open Access Award 2022 för att ha blivit årets mest nedladdade uppsats!

Idén till kandidatarbetet kommer från Johanna Carpelan hos oss. Våra duktiga medarbetare David Norenius, Alice Hoffmann och Noa Jangfalk har också hjälpt till med arbetet.

”Padel är en snabbt växande sport i Sverige och många padelbanor byggs numera även utomhus för att möta efterfrågan. Sporten spelas normalt av fyra personer på en padelbana som är omgiven av en bur av plexiglas och metallgaller. Problem har uppstått när banor byggts intill bostäder då närboende upplever att det medför höga ljudnivåer och oönskat ljud. Debatten om buller från idrottsplatser har blivit alltmer aktuell de senaste åren och frågan var som mest aktuell i och med domen om fotbollsplanen Boovallen.

Tidigare har buller från idrottsplatser bedömts som industribuller, men 2020 tog Boverket och Naturvårdsverket fram nya riktlinjer som är anpassade till idrottsplatser. De nya vägledningarna saknar angivna riktvärden för ljudnivån och fokuserar i stället på att bedömningen ska ske baserat på andra parametrar som avstånd, nyttjandegrad och tider anläggningen används. Syftet med de nya vägledningarna har varit att mer rättvist kunna göra enskilda bedömningar för idrottsplatser. De är utformade så att bedömningen av idrottsplatser sker vid planläggning och bygglov, samt vid tillsynsärenden.

Där det tidigare legat tennisbanor som nu byggts om till padelbanor har klagomålen ökat. Då tennis är den närmast jämförbara utomhussporten till padel uppstår frågor kring varför ljudet från padelspel upplevs som mer störande. Det lade grunden för idén till kandidatarbetet specificerat av akustikkonsult Johanna Carpelan hos Brekke & Strand Akustik, tillsammans med Avdelningen för teknisk akustik vid Chalmers. Projektet syftar till att utreda varför padel upplevs mer störande än tennis och eventuellt hitta en metod att bedöma störningen. Tillvägagångsättet för rapporten är intervjuer, mätning av ljudnivåer och analys av ljudfiler i programvara. Målet med arbetet är att utreda vad som skiljer padelspel ifrån tennisspel ljudmässigt samt om något kan tillföras nuvarande vägledningar för att bedöma buller från idrottsplatser.

Resultatet från rapporten visar att ljudet från padel kan karaktäriseras som mer oförutsägbart med ett intensivare och snabbare spel än tennis. Mätningar visar även att impulsljuden från padel hade högre maxnivåer än från tennis. Vägledningarna saknar angiva riktvärden för ljudnivån vilket kan förklaras med att ljudet från en idrottsplats varierar kraftigt. För att underlätta bedömningen av buller från idrottsplatser dras slutsatsen att det vore fördelaktigt att bedöma strukturella ljud utifrån riktvärden för maxnivåer, vilket ger en objektiv parameter i den sammanvägda bedömningen. Det är dock viktigt att särskild hänsyn tas till ljud från människor då det bör undvikas att dessa ljud bedöms utifrån riktvärden. Avslutningsvis dras slutsatsen att padel kan upplevas som mer störande än tennis på grund av dess oförutsägbarhet och dess höga impulsljud från de strukturella ljuden.”

Läs hela uppsatsen här: https://odr.chalmers.se/items/d996c147-64d2-41e1-a58d-c89ccc176e02

Bildkälla: https://www.chalmers.se/en/departments/CLS/news/Pages/Open-access-award-to-ACE-students.aspx