SAMHÄLLE

Ökad miljöbelastning genom högre buller

Planering av exempelvis nya vägar är en viktig fråga som väcker engagemang och som påverkar människor varje dag. Prioriteringen av resurser för utbyggnad och underhåll av olika transportmedel är ständigt föremål för politisk debatt, inte minst sett ur ett miljöperspektiv.

Befolkningstillväxt och centralisering har lett till ett ökat behov av att utveckla såväl vägtrafiken som den spårbundna trafiken. En ökad trafik kommer till en början att innebära större miljöbelastning för de som är bosatta i närheten av vägarna, särskilt i form av högre bullernivåer. Men med lämpliga åtgärder kan bullret minska trots att trafiken ökar. I ljudlabbet kan vi skapa jämförbara akustiska miljöer före och efter simulerad hantering.

Vi arbetar med utrustning och teknik från marknadens ledande aktörer. Mätning och beräkning av buller och vibrationer.