hseq

Brekke & Strand ska bedriva all verksamhet på ett ansvarsfullt sätt; ett varsamt sätt som säkrar hälsa, miljö och säkerhet för människor, bevarandet av miljön och kvaliteten på de produkter och tjänster vi erbjuder marknaden. Vi följer alla tillämpliga lagar och myndighetskrav gällande hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet i de länder där vi är verksamma. För att kunna uppnå denna företagsetik och företagskultur använder vi oss av styrsystem för hälsa/arbetsmiljö, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ) som är utvecklade för att göra det möjligt för oss att:

Kvalitetspolicy

 • Genomföra allt arbete med fullständig teknisk och kommersiell integritet
 • Att ge sakkunniga och oberoende råd som uppfyller våra kunders behov
 • Uppfylla eller överskrider våra kunders förväntningar
 • Beakta angivna standardmetoder och kundens krav
 • Ge våra kunder värde för pengarna
 • Fortlöpande utveckla vår expertkompetens
 • Fortlöpande förbättra vårt kvalitetsledningssystem
 • Tillse att kvalitet är alla medarbetares ansvar

Miljöpolicy

 • Vi förser våra kunder med tekniskt robusta och ekonomiska lösningar som är kompatibla med en hållbar utveckling och överensstämmer med tillämpbar miljölagstiftning
 • Vi identifierar miljöaspekter i våra projekt och strävar efter att reducera deras inverkan på miljön.
 • Vi reser så miljövänligt och effektivt som praktiskt är möjligt och utnyttjar mötesformer som inte kräver resor när så är möjligt
 • Vi skall ständigt arbeta för förbättring och förebyggande av förorening
 • Vi skall följa tillämpliga lagar och andra krav som vi berörs av och som kan relateras våra miljöaspekter
 • Vi förädlar vår avfallshantering och minimerar osorterad mängd avfall
 • Vår personal uppdaterar sig ständigt avseende kompetens och ansvar för våra miljöfrågor

Arbetsmiljöpolicy

 • Vi skall alltid följa våra kunders krav på hälsa, säkerhet och miljö vid deras anläggningar
 • Vi skall arbeta systematisk med arbetsmiljöfrågor i syfte minska risker för skador i alla situationen vår personal kan komma i
 • Vi skall följa och uppfylla tillämpliga lagkrav och andra krav som vi berörs av och som kan relateras till våra arbetsmiljöfaror.
 • Vi skall förebygga skada och ohälsa och ständigt förbättra hanteringen av arbetsmiljöfrågor och vår arbetsmiljöprestanda 
 • Vi identifierar och värderar risker i vår verksamhet baserat på olika kundkategorier
 • Personalen ansvarar för och skall alltid ha en egen skyddsutrustning tillgänglig
 • Vår personal är delaktig i och uppdateras löpande avseende risker, säkerheter och arbetsmiljö

Riktlinjerna ovan ska fungera som vägledande principer för vårt sätt att bedriva verksamhet, vår affärsfilosofi, vår praxis och våra affärsavtal. Dessa riktlinjer gäller både för Brekke & Strand och för våra underleverantörer, i förekommande fall.

2015-06-15
Ingjerd Aaraas. Adm.Dir Brekke & Strand Akustikk AS / Jimmy Diamandopoulos. VD Brekke & Strand Akustik AB