I samband med ansökan om en framtida utbyggnad av Orkanger havn har B&S genomfört en externbullerutredning av befintlig hamnverksamhet i Orkanger genom bullermätningar av maskiner och fartyg samt beräkning av bullerspridning till närliggande bostäder. Buller från den framtida utbyggnaden har predikterats genom beräkningar och modellering av den nya utformningen och verksamheten av hamnen. För att få en samlad bild av bullersituationen har även övriga industriverksamheter samt trafikbuller inkluderats i bullerberäkningarna.
En åtgärdsplan med möjliga åtgärder för att minska bullret har tagits fram.
B&S har även medverkat som expert och stöttat Trondheim Havn vid möten med Fylkesmannen och kommunen samt presenterat utredningen vid informationsmöten med närboende grannar.