En vibrationsutredning innebär att man utreder vibrationsförhållandena för en viss källa och utvärderar dessa i förhållande till aktuella gränsvärden. Vibrationer kan orsakas av flera olika källor, men de vanligaste är kopplade till spårbunden trafik (tåg, tunnelbana och spårvagn). Även bussar och lastbilar kan i vissa situationer orsaka höga vibrationsivåer. 

Brekke & Strand har stor erfarenhet av att mäta vibrationsnivåer från befintliga källor för att därefter titta på möjliga åtgärder baserat på de uppmätta vibrationsnivåerna och lokala grundförhållanden, så att vibrationsnivåerna håller sig inom de aktuella gränsvärdena i den färdiga byggnaden. Åtgärderna kan vara riktade mot själva källan, exempelvis i form av en renovering av tunnelbane- eller spårvagnslinjer, eller mot nya byggnader som uppförs nära vibrationskällor.

Vibrationsövervakning kan vara aktuellt vid exempelvis byggarbeten. Övervakningen sker då obemannat och kontinuerligt och är kopplad till en webbtjänst för dokumentation och analys.  Om en förinställd larmnivå nås skickas en varning ut via SMS, så att man omedelbart kan vidta åtgärder för att minska eventuella skadliga vibrationer.

 

150205kjolesentral_Norges_Bank_Knut