Bygg- och anläggningsarbeten innebär ofta att det förekommer perioder med starkt buller. Detta kan upplevas som mycket störande av omgivningen. Genom att i god tid ta fram bullerprognoser får man en bättre bild av vilka ljudnivåer som är kan förväntas, och kan utifrån det titta på hur arbetena kan läggas upp och utföras på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för grannarna. Bullerprognoser används för att förse närboende och myndigheter med exakt information. När sådan information ges i god tid blir bullersituationen mer förutsägbar, vilket leder till att klagomålen minskar. 

Bullerprognoser från Brekke & Strand har varit en central del av planeringsarbetet i flera projekt. Att vissa aktiviteter endast är tillåtna inom korta tidsfönster under dygnet kan ha stort inflytande på kostnaderna och driften. Om beräkningarna tyder på att de närboende bör erbjudas ett alternativt boende medan projektet pågår måste det meddelas i god tid.   

Eftersom vi har en omfattande erfarenhetsdatabas över vanliga bullerkällor kan vi leverera exakta beräkningar, utvärdera de bästa metoderna för att minska bullernivåerna och utgöra en länk mellan byggherre, grannar och myndigheter. Brekke & Strand har också en bred uppsättning instrument för kontinuerlig övervakning av buller och vibrationer för efterkontroll och dokumentation.