Att höra bullret innan vägen byggs

Att höra bullret innan vägen byggs

Buller i bostadsområden är aktuella teman när nya vägprojekt ska utvecklas. Genom att ge möjligheten att höra bullret innan vägen byggs, säkerställer akustikföretaget Brekke & Strand Akustik den bästa utgångspunkten för att inrätta de bra besluten och tar hand om osäkerheten kring den framtida bullersituationen.

Det största lokala miljöproblemet associerat med transport idag är buller och utsläpp från trafiken.
Det är satt ett nationellt mål i Norge att bullerstörningar ska minskas med 10% innan 2020 jämfört med 1999,
samt att antalet människor som utsätts för buller över 38 dB inomhus bör minskas med 30% jämfört med 2005.
Detta är viktiga förutsättningar för ambitionsnivån i nya vägprojekt. Den nya infrastrukturen kommer därför iklädd en mängd bulleråtgärder.
I huvudsak önskar man dämpa bullret så mycket som möjligt längs vägen
med hjälp av skärmar och vallar, men även lokala skärmar på uteplatser tas i bruk.
– I många fall kan en ny väg därmed leda till sänkta bullernivåer, samt en renovering av fastigheten för
att tillfredsställa nya krav för bullernivåer inomhus. Andra parametrar är minskning av trafiken och framför allt
den tunga trafiken genom bostadsområden, hastighetssänkningar och miljögaterprojekt, säger Maria Kristin Strand,
chef för kompetens och utveckling av företaget.


Läs hela artikeln på norska på samfunnsutvikling.com.